>>News‎ > ‎Blog Vi Tính Thái An‎ > ‎

Website và thông tin liên lạc

posted May 22, 2014, 1:27 AM by Tin Nguyen   [ updated Nov 6, 2015, 2:35 AM ]


Có một vài thay đổi nhỏ về thông tin liên lạc trên mạng của Vi Tính Thái An, đó là:

1. Website: 
Hiện nay website có thể truy cập vào từ địa chỉ sau: www.vitinhthaian.com

2. Email:
Mọi email liên lạc xin gởi về: info@vitinhthaian.com

3. Hổ trợ trực tuyến SKYPE và YAHOO: vitinhthaian
Tất cả đều là: ViTinhThaiAn nhé!

Xin cảm ơn!


Comments